Statut

 

KLIKNIJ TU, ABY POBRAĆ STATUT STOWARZYSZENIA AD ASTRA

 

STATUT STOWARZYSZENIA przyjęty uchwałą z dnia 16.07.2010 Stowarzyszenie Ad Astra w Nysie
ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa, KRS 0000315077, REGON 160219071, NIP 7532365935


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ad Astra w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych działających na rzecz kultury i społeczności lokalnej.
Siedzibą stowarzyszenia jest Nysa. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie może współpracować z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach.
6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaków graficznych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest:
1.1. Prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie wychowania, edukacji, rozwoju i promocji ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury i działania na rzecz demokracji.
1.2. Tworzenie warunków dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego.
1.3. Inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych.
1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i narodowego.
1.5. Wspieranie rozwoju twórczości filmowej, fotograficznej i muzycznej.
1.6. Działalność na rzecz rozwoju multimediów, technologii komputerowych oraz sieci Internet.
1.7. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki.
1.8. Działanie na rzecz dialogu międzykulturowego oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej.
1.9. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i osób niepełnosprawnych STATUT STOWARZYSZENIA przyjęty uchwałą z dnia 16.07.2010 
1.10. Prowadzenie działalności propagujących zdrowy, aktywny i bezpieczny styl życia
1.11. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
1.12. Propagowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

2.1. Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia:

(a. Organizowanie wystaw, pokazów, koncertów, dyskusji, spektakli, konkursów, odczytów, przeglądów, festiwali, warsztatów
(b. Organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów, ognisk artystycznych.
(c. Wypracowanie innowacyjnych form działalności kulturalnej i artystycznej, edukacji poprzez sztukę oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze.
(d. Organizacja akcji charytatywnych (koncerty, aukcje, kwesty)
(e. Organizacja debat publicznych.

2.2. Działalność odpłatna Stowarzyszenia

(a. Propagowanie twórczości audiowizualnej i fotograficznej za pośrednictwem sieci Internet oraz innych mediów, w tym organizacja produkcji filmowej.
(b. Wykorzystanie środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywność kulturalną społeczeństwa.
(c. Prowadzenie działalności impresaryjnej
(d. Wypożyczenie sprzętu
(e. Kompleksowa organizacja imprez plenerowych (w tym rozrywkowych).
(f. Prowadzenie nie obozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystyczno krajoznawczych i wymiany międzynarodowej.
(g. Organizowanie szkoleń i kursów.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych,
3. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna która złoży deklarację i zostanie przyjęta w drodze uchwały Zarządu.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów STATUT STOWARZYSZENIA przyjęty uchwałą z dnia 16.07.2010 Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków
Stowarzyszenia.
6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach i wszelkich działaniach podejmowanych przez
Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
8. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie
zwyczajni.
9. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
10. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
11. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
12. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 14 dni. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. STATUT STOWARZYSZENIA przyjęty uchwałą z dnia 16.07.2010
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni
goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
13. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, STATUT STOWARZYSZENIA przyjęty uchwałą z dnia 16.07.2010  z 5
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
14. Dokumenty Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub Wiceprezes oraz jeden
z członków Zarządu.
15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
18. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
d) dochodów z realizacji zadań wynikających z działalności statutowej
e) działalności gospodarczej opartej na odrębnych przepisach
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń
woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.